Våra integritetsvillkor

Professionell fönsterputs för privatkunder och företag

1 Bakgrund och syfte
Buskhaga Kommanditbolag, 969664-5002 (även kallat ”Buskhaga”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 1. Bakgrund och syfte
 2. Dina rättigheter
 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Hur använder vi information om dig?
 6. Hur länge sparas informationen?
 7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 8. Kontaktuppgifter


Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
 • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).


I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@buskhaga.com

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

2 DINA RÄTTIGHETER
Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

 1. Rätt till information
 2. Korrekta uppgifter
 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 4. Rätt till begränsning av behandling
 5. Dataportabilitet
 6. Rätt att göra invändningar
 7. Klagomål
 8. Skadestånd


2.1 Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

Buskhaga Kommanditbolag
Gräsdalsgatan 4
653 43 KARLSTAD

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

2.2 Korrekta uppgifter
Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera de som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

2.3 Rätten att bli glömd
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

2.4 Begränsad åtkomst
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

2.5 Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

2.6 Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

2.7 Skadestånd
En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

3 I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
Vi kan komma att behandla dina personer i följande situationer:

 1. Tillhandahållande av våra tjänster:
 2. Kund
 3. Anställd som använder våra tjänster som en förmån
 4. Visat intresse för våra tjänster
 5. Kundservice-ärende
 6. Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
 7. Kommunikation om tjänster
 8. Utveckling av tjänster
 9. Marknadsföring
 10. Besök på våra webbplatser
 11. Nyhetsbrev
 12. Säkerhet och prestanda
 13. Kontakt via sociala media
 14. Lediga tjänster

3.1 Tillhandahållande av våra tjänster
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • ingått avtal med oss om hushållsnära tjänster (dvs. du är vår kund)
 • din arbetsgivare har ingått avtal med oss om att du får nyttja våra tjänster
 • varit i kontakt med vår Kundservice

3.1.1 Kund
Om du ingått avtal med oss om hushållsnära tjänster, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • identifiera dig som kund,
 • fullfölja vårt avtal med dig avseende beställda tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer,
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum och personnummer.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

3.1.2 Tjänster som en förmån
Om din arbetsgivare ingått avtal med oss och du har rätt till våra tjänster som en förmån, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • identifiera dig som kund,
 • fullfölja vårt avtal med din arbetsgivare och dig som brukare av våra tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer,
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med din arbetsgivare.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och personnummer.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du har rätt till. Behandlingen av dina personuppgifter baseras därför på en intresseavvägning.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

3.1.3 Visat intresse för våra tjänster
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • har efterfrågat en offert avseende våra tjänster via vår webbplats (www.buskhagastäd.se)
 • har lämnat din information till oss i samband med ett event eller liknande som vi arrangerat eller deltagit i.

  De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

För att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 3 månader från det att du lämnade dem till oss.

3.1.4 Kundservice-ärenden
Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet.

Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet.

Från tid till annan kan telefonsamtal till vår kundtjänst komma att spelas in i utbildningssyfte. Information om detta kommer att ges innan samtalet kopplas fram till vår kundtjänst. Inspelningarna kommer att sparas under 3 veckor.

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre veckor därefter.

3.1.5 Informationssäkerhet och beivrande av missbruk.
Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet.

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.

Vi kommer att spara dessa uppgifter i 3 månader.

3.2 Kommunikation om tjänster
Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla information eller uppdateringar av tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst.

Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

3.3 Utveckling av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

3.4 Marknadsföring
Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via vår webbplats.

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

3.5 Besök på våra webbplatser
När någon besöker vår webbplats, www.buskhagahemservice, använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att Google gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

3.5.1 Användning av cookies
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookies-policy.

3.6 Nyhetsbrev
Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

3.7 Sociala media
Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

3.8 Lediga tjänster
Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

 • utvärdera din ansökan
 • för att kontakta dig
 • för att uppfylla legala krav.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

3.8.1 Vilken information ber vi om och varför?
Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

3.8.2 Hur länge sparas informationen?
Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.

4 Hur får vi information om dig?
4.1.1 Information som du delar med dig av
Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du ingår avtal med oss eller kontaktar vår kundtjänst. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
 • personnummer
 • uppgifter om dina köp och användning av våra tjänster


4.1.2 Information som vi samlar in om dig

När du anlitar oss eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information om använda tjänster
 • Köp- och fakturahistorik
 • Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig).
 • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).


4.1.3 Känslig information

Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). I enskilda fall kan vi dock, efter information från dig avseende allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra hälsorelaterade tillstånd, komma att behandla känsliga uppgifter. För att kunna behandla sådana uppgifter måste vi i det enskilda fallet inhämta ditt samtycke.

Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

5 Vilka kan vi komma att dela din information med?
Vi behandlar din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra tjänsteleverantörer (avseende kund- och fakturasystem) eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Buskhaga och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@buskhaga.com för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

6 Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma.

7 Kontakta oss
Buskhaga Kommanditbolag är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 969664-5002 och har sitt säte på Gräsdalsgatan 4, 653 43 Karlstad. Buskhaga Kommanditbolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på:

dataskydd@buskhaga.com

8 ÄNDRINGAR
Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att granska den reviderade policyn.

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 180509.